Ekonomia

Balkan race, Albania strongest in tourism, weakest in automobile industry  

Balkan race, Albania strongest in tourism, weakest in automobile industry

Albania's economy is dominated by the agri-food sector and tourism, while Serbia and North Macedonia are integrating into high global value chains, with investments in the automation industry and ICT information technology.

An analysis of the contribution of sectors to the economies of countries in the Western Balkans by the Vienna Institute for International Economic Studies shows that Albania's economy is dominated by the agro-food sector and tourism, while Serbia and North Macedonia are being integrated into the high chains of global value, with investments in the automation industry and in information technology (ICT).


Albania has comparative advantages only in tourism and energy, while in other countries of the region, all sectors are more encouraged than in Albania.

Agro-industry, Albania with the highest weight in GDP


The study of the Vienna Institute referred that the agro-industry sector has the highest weight in the GDP. The data show that in Albania, this sector accounts for 25% of GDP, while in other countries of the Western Balkans, 10-15%.


The study shows that all countries in the Balkans have a comparative advantage in the agro-industry sector, thanks to supportive policies, except for Albania.

On the other hand, the European Green Agreement, mainly in terms of ecological and sustainable food production, is promoting segments of science and technology, which are directly related to the food industry in several countries of the region. The institution that has a high reputation even in the EU is the BioSense Institute of Serbia.

Textile industry, high weight in North Macedonia and Albania

The share of the textile sector in GDP is not very high in the Western Balkans. It accounts for up to 4% of value added in North Macedonia, about 3% in Albania and Bosnia-Herzegovina, and about 2%, or less, in other economies.

Megjithatë, sektori është i rëndësishëm, sepse punëson një numër të madh njerëzish në rajon, pavarësisht produktivitetit të ulët dhe shfrytëzimit intensiv të krahut të punës.

Të dhënat tregojnë se në Shqipëri, Bosnjë dhe Maqedoninë e Veriut, tekstili ka avantazh krahasues. Industria është gjithashtu e rëndësishme për kohezionin social, pasi punëson shtresat më të varfra dhe ndihmon në uljen e varfërisë dhe pabarazisë. Duke punësuar kryesisht femra ka kontribuar, në mënyrë të drejtpërdrejtë, në barazinë gjinore dhe emancipimin.

Për më tepër, industria tekstile ka krijuar një traditë të fortë për ekonomitë ballkanike, fuqia punëtore e të cilave është e kualifikuar në aktivitete të tilla.

Industria tekstile gjithashtu përbën potencial të madh për lidhjet ndërindustriale (p.sh. lidhjet me industrinë e automobilave, bujqësinë dhe ushqimin) si dhe lidhjet ndër-rajonale, duke ofruar hapësirë për bashkëpunim.

Industria e makinave, Shqipëria më dobët në rajon

Sektori i automobilave përbën një pjesë relativisht të vogël të vlerës së shtuar në pjesën më të madhe të Ballkanit Perëndimor. Përqindja më e lartë është në Serbi dhe Maqedoninë e Veriut, me rreth 1.5 dhe 2% të PBB-së.

Siç shihet nga studimi, pesha e industrisë së makinave është afër zeros në Shqipëri. Në Bosnjë, ky sektor zë rreth 1% të PBB-së, në Maqedoninë e Veriut, rreth 2%, në Serbi rreth 1.5%, në Kosovë rreth 1.5% dhe në Malin e Zi, afër 0.5%.

Nga gjashtë ekonomitë, vetëm Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë një avantazh të lehtë krahasues në sektorin e industrisë së makinave. Këto dy vende në Ballkan kanë më shumë kapacitete dhe mundësi për përmirësim teknologjik dhe integrim në zinxhirët e furnizimit global.

Me kalimin e kohës, pritet që lidhjet të rriten (d.m.th. do të rritet pesha e eksporteve). Kompanitë aktive në këtë fushë janë të reja, të krijuara vetëm në vitet e fundit dhe pritet të përmirësohen në vitet e ardhshme. Industria po vazhdon të tërheqë flukse të forta të IHD-ve në rajon.

Energjia, Shqipëria me potencial të pashfrytëzuar

Sektori i energjisë është mjaft i madh në Ballkanin Perëndimor, me peshë të konsiderueshme në PBB që varion ndërmjet 3% dhe 6% në të gjitha ekonomitë. Të gjitha ekonomitë kanë avantazhe krahasuese.

Për më tepër, në të gjithë Ballkanin Perëndimor sektori ka pozicion “në rrjedhën e sipërme” në zinxhirët e vlerës globale (eksporteve), që është një veçori pozitive.

Industria mbështetet nga nisma të ndryshme qeveritare në rajon dhe është gjithashtu shumë i rëndësishëm për Marrëveshjen e Gjelbër Europiane.

Potenciali shkencor i rajonit në fushën energjetike është gjithashtu i fortë, me një sërë organizatash arsimore, shkencore dhe kërkimore që mund të mbështesin dhe përmirësojnë konkurrencën e industrisë përmes inovacionit dhe kërkimit dhe zhvillimit (R&D).

Së fundi, ekonomitë e Ballkanit Perëndimor kanë burime të pasura dhe të papërdorura natyrore për prodhimin e energjisë nga burimet e rinovueshme dhe Shqipëria kryeson në këtë drejtim.

Turizmi, Mali i Zi dhe Shqipëria, në avantazh

Përqindja e sektorit të turizmit në PBB varion nga 1% në Kosovë, 4% në Shqipëri dhe mbi 10% në Mali të Zi. Në të gjitha ekonomitë, me përjashtim të Bosnjës dhe Hercegovinës, pesha e turizmit në ekonomitë e Ballkanit ka shfaqur tendencë të lehtë rritëse, që nga viti 2012.

Shqipëria dhe Mali i Zi kanë avantazh në këtë sektor, pasi tashmë janë destinacione të njohura turistike. Ekonomitë e tjera nuk e kanë këtë avantazh, por perspektivat e tyre po përmirësohen.

Të gjitha ekonomitë në rajon kanë potencial të lartë për zhvillimin e turizmit, duke përfshirë turizmin dimëror, agro-turizmin, turizmin historik dhe atë shëndetësor.

Turizmi ka gjithashtu shumë lidhje me industri të tjera, si p.sh., bujqësinë dhe ushqimin, si dhe ndikimet për ruajtjen dhe restaurimin e ekosistemeve dhe biodiversitetit, të cilat lidhen drejtpërdrejt me axhendën e Marrëveshjes së Gjelbër Europiane.

Turizmi mund të ketë ndikim pozitiv, pasi kontribuon në zhvillimin e balancuar rajonal dhe punëson shumë njerëz, veçanërisht nga grupet e pafavorizuara sociale, si gratë dhe të rinjtë.

TIK, Bosnja, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, në avantazh

The information technology (ICT) industry accounts for almost 3% of value added in Serbia and almost 2% in Bosnia and North Macedonia and only about 1% in Montenegro, Albania and Kosovo. In all economies (with the exception of Montenegro), industry is growing. Data for Serbia and North Macedonia show a slight comparative advantage, with an increasing trend.

Such a tendency can also be seen for Bosnia-Herzegovina and Albania, although at a lower level. The industry is linked to the EU's digital agenda and also has support from governments in the region through various initiatives.

It has a strong business community in the region and has links with global players, which increase the potential for employment and competitiveness.

Monitor article.