Ekonomia

Annual building tax payments also increase for businesses in Tirana, calculation formula

Annual building tax payments also increase for businesses in Tirana, calculation

The increase in fiscal prices for the 32 cadastral areas and 5 administrative units of Tirana makes the level of the building tax more expensive for businesses as well.

Annual payments of businesses for the building tax will increase from 5 to 91%. Compared in value, the annual building tax that businesses pay with the fiscal prices of 2023 is almost 9 times more than the payments of family members for the apartment tax.

The formula for calculating the tax value of the building where the economic activity takes place, provides that the tax is 0.2% of the value of the store, while the value of the store in Tirana is calculated as twice the fiscal price per square meter of the apartments.

For other cities, the value price of shops is 1.5 times the price per square meter of apartments. For district businesses, the building tax level does not change, as the reference prices, on the basis of which the value of the building is calculated, have not changed.

Specifically, if a store owner with an area of ​​100 square meters located in the cadastral zone 1/1 where the reference price with the decision of 2018 was 97,700 lek per square meter paid annual tax for the building 39,080 lek (97,700x2x100 m2 the value of the store is 19,540,000 Lek. The tax that is paid is 0.2% of the value of the store calculated according to twice the fiscal price of the apartments for the cadastral area 1/1 where the business building is also located).

With the increase in fiscal prices, specifically in the cadastral area 1/1, the reference price for 2023 is 102,800 ALL per square meter, the business will pay 41,120 ALL per year in tax. Compared to before, the tax has increased to the value of 2,040 ALL per year or 5% more.

While a family that owns an apartment with an area of ​​90 square meters in the cadastral zone 1/1 (includes the areas from the "Ali Demi" Cinema, Sports Field, Shkozë village to the Water Reservoir) from 4,396 lek per year that paid tax for the building will pay 4,626 ALL per year. So the value tax is added 230 ALL per year or 5%. Compared to business payments, they are 9 times lower.

As for business buildings, the highest increase in the annual tax payment will be in the cadastral area 7/4, where the reference prices of apartments also increased by 76% compared to the levels of 2028. According to Monitor's calculations, if a business owns a store in this area with an area of ​​100 square meters, the annual payments will increase to 23,800 lek per year or 91%.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave arkëtimet vjetore të taksës së ndërtesës në Tiranë janë në vlerën e 30 mln eurove në vit, ku 7 mln euro të ardhura arkëtohen nga familjarët dhe 23 mln euro nga bizneset.

Me taksimin e ri në vitin 2018 qeveria përfshiu edhe garazhet dhe bodrumet e mbyllura. Taksa për garazhet dhe bodrumet është 0,2% e vlerës, por për garazhet dhe bodrumet taksa llogaritet sa 70% e çmimit fiskal, për parkimit e hapur sa 30% e çmimit fiskal të apartamenteve dhe magazinat e përpunimit për 50% e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse sipas qyteteve.

(Për llogaritjen e çmimit të referencës për metër katror sipërfaqe ndërtimi për ndërtesat që nuk shërbejnë për banim referoju Aneksit 2, të vendimit nr. 132, datë 7.3.2018 “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës”.)

Pronari i garazhi apo bodrumi me sipërfaqe 50 m2 në zonën kadastrale 1/2 ( përfshin zonat nga Poligrafiku, Shkoza, Autotraktorët, fshati Shkozë, LanaBregas, Linzë, Sauk) më përpara paguante në vit 5,460 lekë në vit. Me rritjen e çmimit fiskal të zonës pronari i garazhit do të paguajë 6,804 lekë taksë në vit. Pagesat i shtohen në vlerë 1,344 lekë në vit apo rreth 25%.

ÇMIMET MESATARE PËR METËR KATROR SIPËRFAQE NDËRTIMI PËR NDËRTESAT QË NUK SHËRBEJNË PËR BANIM

a) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për veprimtari tregtimi dhe shërbimi është 1.5 (një pikë pesë) herë më i lartë se çmimi i sipërfaqeve të banimit sipas qyteteve. Në këtë kategori do të përfshihen edhe ndërtesa tregtare, ku njëkohësisht realizohen edhe procese të përziera prodhim, tregtim ose/edhe shërbime me pakicë. Në zonat që përfshihen në Bashkinë Tiranë, ky koeficient është 2 (dy) herë më i lartë.

b) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të mbuluar dhe bodrume është 70 (shtatëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve.

c) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të hapur është 30 (tridhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve.

ç) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për veprimtari industriale, si: prodhim, përpunim ose magazinim të mallrave industriale, duke përfshirë fabrikat, depot, magazinat dhe objektet e tjera të ngjashme, është 50 (pesëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse sipas qyteteve.

d) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi që përdoren për bujqësi dhe blegtori apo veprimtari mbështetëse, si grumbullim, magazinim dhe ruajtje të produkteve bujqësore dhe blegtorale është 30 (tridhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse, me përjashtim të përpunimit ushqimor.

dh) Price per square meter of construction area intended for housing in the administrative units outside the respective city, which joined the local self-government units after the entry into force of law no. 115/2014, is reduced up to 35 (thirty five) percent, compared to the price of the nearest area, excluding residential areas. In the areas included in the Municipality of Tirana, this reduction is up to 30 (thirty) percent compared to the price of the nearest area.

e) For buildings privatized by law no. 7652, dated 23.12.1992, "On the privatization of state housing", amended, the price per square meter is 70 (seventy) percent of the price according to the areas of the table, only in the case of the first sale./Monitor

Annual building tax payments also increase for businesses in Tirana, calculation