Ekonomia

The government doubles the special pension, how much it is and who benefits

The government doubles the special pension, how much it is and who benefits

The Council of Ministers has made the decision to increase the special pension. According to the decision, the value of the pension will be ten times the social pension.

Currently, the value of the special pension was predicted to be no more than four times the social pension, while with this Wednesday's decision, it is about 80,000 ALL.

Across the country, there are 185 personalities from various fields who benefit from the special pension.

Decision:

In support of Article 100 of the Constitution and Article 5 of Law No. 7703, dated 11.5.1993, "On social security in the Republic of Albania", amended, with the proposal of the Minister of Finance and Economy, the Council of Ministers decided:

1. Point 6, of decision no. 429, dated 12.9.2002, of the Council of Ministers, as amended, is amended as follows:

"6. The special state pension is ten times the social pension.
"On the pensions of employees who have worked in mines, underground", no. 10142, dated 15.5.2009, "On the supplementary social insurance of the soldiers of the Armed Forces, of the employees of the State Police, of the Guard of the Republic, of the Service Information of the State, of the Defense Intelligence and Security Agency, of the Prison Police, of the Fire Protection and Rescue Police and of the employees of the Internal Control Service in the Republic of Albania", amended; no. 9179, dated 29.1.2004, "On a special treatment of employees who have worked in some enterprises of the military industry", amended, no. 9128, dated 29.7.2003, "On a special financial treatment of flying pilots retired", amended, no. 9361, dated 24.3.2005, "For a special financial treatment of employees,
In cases where the amount of the special state pension supplement, according to this point, with the pensions benefited from other laws exceeds twelve times the social pension, the special state pension supplement is reduced, to the extent that together with the pensions benefited from other laws to be as much as twelve times the social pension.".

2. Pensionet e posaçme shtetërore, të caktuara me vendime individuale të Këshillit të Ministrave, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, rillogariten dhe caktohen sa dhjetëfishi i pensionit social dhe përfitohen nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi. Shtesat e pensioneve të posaçme shtetërore, të caktuara me vendime individuale të Këshillit të Ministrave, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, rillogariten dhe caktohen sa dhjetëfishi i pensionit social nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, por shuma e pensionit, që i takon sipas ligjeve nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nr.8097, datë 21.3.1996, “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, të ndryshuar, nr.10139, datë 15.5.2009, “Për pensionet shtetërore suplementare të punonjësve të universiteteve, të shkollave të larta, Qendrës së Studimeve Albanologjike, Akademisë së Shkencave dhe të gjitha institucioneve të tjera kërkimore publike në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë tituj shkencorë”, nr.8685, datë 9.11.2000, “Për një trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”, të ndryshuar, nr.150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”, nr.10142, datë 15.5.2009, “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nr.9179, datë 29.1.2004, “Për një trajtim të veçantë të punonjësve, që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake”, të ndryshuar, nr.9128, datë 29.7.2003, “Për një trajtim të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension”, të ndryshuar, nr.9361, datë 24.3.2005, “Për një trajtim të veçantë financiar të efektivave, oficerë dhe nënoficerë lundrues, të nëndetëseve dhe polumbarëve të Forcave Detare në pension”, nr.29, datë 23.5.2019, “Për trajtimin financiar, suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”, nr.8607, datë 27.4.2000, “Statusi Dëshmor i Atdheut”, të ndryshuar, me këtë shtesë nuk mund të jetë më e vogël se shuma e pensionit para hyrjes në fuqi të këtij vendimi dhe më shumë se dymbëdhjetëfishi i pensionit social.

3. Shtesat e pensioneve të posaçme shtetërore, të caktuara me vendime individuale të Këshillit të Ministrave, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, të cilat së bashku me pensionin, që i takon sipas ligjeve nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nr.8097, datë 21.3.1996, “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, të ndryshuar, nr.10139, datë 15.5.2009, “Për pensionet shtetërore suplementare të punonjësve të universiteteve, të shkollave të larta, Qendrës së Studimeve Albanologjike, Akademisë së Shkencave dhe të gjitha institucioneve të tjera kërkimore publike në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë tituj shkencorë”, nr.8685, datë 9.11.2000, “Për një trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”, të ndryshuar, nr.150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”, nr.10142, datë 15.5.2009, “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nr.9179, datë 29.1.2004, “Për një trajtim të veçantë të punonjësve, që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake”, të ndryshuar, nr.9128, datë 29.7.2003, “Për një trajtim të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension”, të ndryshuar, nr.9361, datë 24.3.2005, “Për një trajtim të veçantë financiar të efektivave, oficerë dhe nënoficerë lundrues, të nëndetëseve dhe polumbarëve të Forcave Detare në pension”, nr.29, datë 23.5.2019, “Për trajtimin financiar, suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”, nr.8607, datë 27.4.2000, “Statusi Dëshmor i Atdheut”, të ndryshuar, kalojnë dymbëdhjetëfishin e pensionit social, nuk janë objekt rishqyrtimi, sipas këtij vendimi.

4. The financial effects from the implementation of this decision for the year 2023 are calculated in the amount of 207 000 000 (two hundred and seven million) ALL and are borne by the budget fund of the Institute of Social Insurance, approved for the year 2023.

5. The Ministry of Finance and Economy and the Institute of Social Insurance are charged with the implementation of this decision.

This decision enters into force after publication in the "Official Gazette".