Ekonomia

Albania, a small country with great opportunities for the production of vehicles


Albania, a small country with great opportunities for the production of vehicles
The impacts of COVID-19 and further supply chain issues have prompted a number of companies to consider bringing their supply chains closer to manufacturing. The global auto manufacturing industry is an example.

Major countries are looking beyond the usual sources of auto parts. This presents an opportunity that Albania can take advantage of, exploring the re-introduction of trends in vehicle value chains and more changes in vehicle manufacturing processes.

The European automotive industry can be divided into two areas: (1) core regions with large markets where strategic, managerial and marketing decisions are made and where complex activities based on highly skilled labor are carried out and (2) peripheral regions of characterized by small markets, where auto parts and other parts are produced for export.

In fact, the peripheral European regional value chain for vehicles connects the largest international vehicle manufacturers and first-tier suppliers, especially in Western Europe, with parts suppliers in Central and South-Eastern Europe, the Middle East and North Africa.

As a result, the dense automotive trade network provides proximity to major markets, low labor costs, extensive industrial experience and more.

The peripheral European regional automotive value chain is increasingly playing a key role in industrial development across the Western Balkans, where Serbia, North Macedonia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina have already established a substantial presence.

The search for profits from a cost-efficiency perspective drove pre-pandemic investment away from the core of the European auto market, but COVID-19 has forced companies to refocus on suppliers that are geographically closer to them. This could be to the benefit of Albania.

Opportunities for Albania

The long-term trend of electric vehicle production offers Albania the opportunity to improve its strategic position in the peripheral European regional value chain for vehicles.

Në kuadër të rritjes së nënsektorit të automjeteve elektrike, përfshirë rritjen e elektrifikimit të mjeteve të zakonshme dhe atyre hibride, si prodhues i madh bakri, Shqipëria mund të kthehet në nyje për prodhimin e telit të bakrit dhe disa prej fazave dytësore të montimit të motorëve elektrikë dhe të pajisjeve elektronike në bord.

Sipas Diagnostikimit të Sektorit Privat të Vendit për Shqipërinë (CPSD), vlerësim ky i mundësive të investimit të sektorit privat, i kryer nga Banka Botërore dhe Korporata Ndërkombëtare e Financave (IFC), industria e pjesëve të automjeteve në vend është në hapat e parë, dhe kostot e ulëta të fuqisë punëtore përbëjnë tërheqje madhore.

Prodhimi në Shqipëri kryesisht ka të bëjë me produkte me përfshirjen intensive të fuqisë punëtore, që kërkojnë punëtorë dore me nivel mesatar aftësish dhe përfshin pjesë të veçanta si sistemet shkarkimit të mjeteve, pjesët prej gome dhe telat. Zhvillimi i kësaj industrie kërkon vënien në fokus të aftësimit të fuqisë punëtore, zinxhirëve mbështetës të furnizimit dhe strukturave incentivuese.

Shqipëria ka nevojë për fuqi punëtore me më shumë aftësi teknike dhe më prodhimtare, të pajisur me shprehi të shumëllojshme menaxhimi, me qëllim që të jetë konkurruese dhe të ketë qasje në segmente më të sofistikuara të zinxhirit të vlerave të automjeteve.

Kështu, në Shqipëri është tejet e rëndësishme të zgjerohet infrastruktura e arsimit teknik. Megjithatë, konkurrueshmëria afatgjatë e sektorit do të varet nga konkurrueshmëria e përgjithshme e kostos në Shqipëri dhe nga lehtësia e të bërit biznes.

Përpjekjet e qeverisë për vendosjen e partneriteteve dypalëshe, krijimin e shtysave dhe forcimin e lidhjeve do të jenë shumë të rëndësishme në përcaktimin e nivelit dhe cilësisë së investimeve të huaja dhe kapacitetin e saj për të nxitur rritjen e shoqërive vendase.

Për shembull, Delmon Group, një furnitor francez pjesësh për automjete, aeronautikën dhe industrinë hekurudhore me fabrika në Francë, Kinë dhe Spanjë, importon të gjithë lëndën e parë, sepse edhe nëse do të gjente furnitorë cilësorë materialesh në vend, grupi ende nuk ka nivelin e përshtatshëm të menaxhimit për të trajtuar me efikasitet porositë në volume të mëdha.

Gjithashtu, Shqipëria ka mundësi të hyjë në partneritet ose të mësojë nga vendet fqinje:

Turqia: Zonat e Zhvillimit Teknologjik dhe Ekonomik në Shqipëri janë të ngjashme me Zonat e Organizuara Industriale Gezbe të Turqisë, kështu që studimi i organizimit arkitektonik dhe infrastrukturës së këtyre të fundit, ndër të tjera, mund të ofrojë njohuri të mira.

Prodhuesit turq të pajisjeve për automjete, kryesisht në zinxhirin periferik rajonal europian të vlerave për automjetet, mund të jenë edhe blerës të pjesëve të këmbimit të prodhuara në mjedis më konkurrues në Shqipëri.

Italia: një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Universitetit Politeknik të Torinos dhe Universitetit Politeknik të Tiranës mund të lehtësojë ndarjen e njohurive dhe përthithjen e teknologjisë.

Po ashtu, qendra e teknologjisë e financuar nga Bashkimi Europian në Ispra të Italisë, është qendër e avancuar kërkimore për automjetet. Hartimi i programeve akademike të shkëmbimit mund të ndihmojë Universitetin Politeknik të Tiranës të hartojë një kurrikulë të orientuar nga industria.

Ballkani Perëndimor: Shqipëria mund të mësojë edhe nga përvoja e Serbisë me zonat industriale dhe bashkëpunimi universitet – industri në Maqedoninë e Veriut.

Udhërrëfyesi për të ardhmen

CPSD-ja thekson se vënia në funksion i tre Zonave të Zhvillimit Teknologjik dhe Ekonomik të Shqipërisë mund të sigurojë një grup shoqërish të përqendruara në këtë segment me potencial të madh. Për më tepër, përfshirja zyrtare e sektorit të automjeteve në Ligjin për Investimet Strategjike mund të rrisë besimin e investitorëve.

Shqipëria po harton edhe një kuadër strategjik për ndërlidhjen në kuadër të rregulloreve të Rrjetit Trans-Europian të Transportit dhe Traktatit të Komunitetit të Transportit.

Synimi është ulja e kostove të transportit dhe përshpejtimi i integrimit ekonomik të rajonit. Ndërkohë që janë planifikuar projekte të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore, veçanërisht gjatë korridorit Adriatiko-Jonian dhe Korridorit Mbarë Europian VIII, harmonizimi i standardeve të logjistikës dhe sigurisë rrugore me BE-në është element kyç.

Çfarë është më e rëndësishme, CPSD-ja rekomandon përcaktimin e pozicionimit të industrisë shqiptare të pjesëve të këmbimit, në kuadër të zinxhirit periferik rajonal europian të vlerave për automjetet dhe ngritjen e një shoqate të industrisë për investitorët në sektorin e automjeteve, duke mundësuar kështu analizë dhe mbikëqyrje efikase të industrisë, ndërkohë që lehtësohen edhe diskutimet me qeverinë.

Këto do të ndihmojnë në hapjen e vendeve të qëndrueshme të punës dhe në sigurimin e rritjes së pagave.

Monitor.al article