Opinion

Five ancient tips from Sun Tzu that can help you overcome conflicts

Five ancient tips from Sun Tzu that can help you overcome conflicts

That's Kevin Dickinson

Few other books can claim to have had as great an impact on the history of war as Sun Tzu's The Art of War. Written in China some 2,500 years ago, this military treatise established an ideology of war that would reverberate until Mao Zedong's Communist Revolution.

Spreading across East Asia, he led Japan's warrior class during its war-dominated era and dictated the tactics of Viet Cong soldiers in Vietnam. Today the book "The Art of War" is studied in military academies around the world. This work remains relevant today, as its author recognized conflict as a universal part of life.

He did not content himself with merely revising the battle tactics of his time. He tried to explore the psychology of war and how we could use it wisely. Brazilian coach Luiz Felipe Scolari has often cited this book as an inspiration for the tactics he used to win the 2002 World Cup.

His advice has been applied in a wide range of fields ranging from politics, business management and even sports. Here are 5 Sun Tzu quotes that can help you strategically overcome conflict wherever you encounter it.

1. Those who win every battle are not really skilled. Those who render the armies of others powerless without a fight are the best of all.

For him, the greatest victory is not defeating the opponent through strength, cleverness or force of will. It is about avoiding battle altogether. A wise person, says Sun Tzu, has the ability and wisdom to resolve a conflict before it begins. For example, a wise diplomat can get two nations to settle a land dispute before it escalates into violence. Similarly, a wise friend knows how to use humor to ease tensions before an argument erupts. In both cases, victory is found in the absence of conflict.

2. If you know others and yourself, you will not be endangered even in 100 battles. But if you don't know others, but know yourself, you will win one battle and lose another. If you don't know others and you don't know yourself, you will be in danger of losing in every battle.

According to him, emotionally intelligent people have the awareness to understand their motives, to recognize their intentions and to regulate their emotions. Knowing themselves, they do not start unnecessary conflicts, nor do they allow negative emotions to lead to outbursts or thoughtless actions.

Në mënyrë të ngjashme, ata mund të përdorin inteligjencën e tyre emocionale për të zhvilluar vetëdijen sociale. Një aftësi e tillë i ndihmon ata të kuptojnë motivimet dhe emocionet e të tjerëve përmes dhembshurisë dhe simpatisë. Kjo njohuri mund të ndihmojë në parandalimin e konflikteve pasi personi emocionalisht inteligjent do të krijojë kushte që i bëjnë të tjerët të mos dëshirojnë një grindje me të.

Gjithsesi edhe nëse lind një konflikt, inteligjenca emocionale mund të ndihmojë në krijimin e situatave që i japin fund nevojës për grindje tek personi tjetër. Tek libri i tij, Sun Tzu rendit pesë tipare të rrezikshme që mjegullojnë gjykimin e gjeneralëve dhe i çojnë ata në konflikte të panevojshme. Këto janë zemërimi, lakmia, krenaria, pamaturia dhe të qenit më shumë sesa duhet mbrojtës ndaj të tjerëve. Këto tipare, thotë ai, sjellin fatkeqësi. Sot mund të themi se ato e pengojnë inteligjencën emocionale dhe prishin qetësinë tonë.

3. Pamposhtshmëria qëndron tek vetja jonë, cënueshmëria është tek kundërshtari.

Kjo këshillë pasqyron pikëpamjen stoike të kontrollit. Ju nuk mund të kontrolloni se si sillet dikush tjetër; por mundeni të dalloni sjelljen e tyre. Megjithatë, ju keni kontroll mbi veprimet tuaja, gjë që do të thotë se mund të përgatiteni për konflikt dhe të forconi mbrojtjen tuaj përpara veprimit.

Në luftë, përgatitje të tilla mund të përfshijnë mbajtjen e moralit lart, të kuptuarit e vlerës së një terreni të caktuar dhe mbajtjen e një zinxhiri të fortë komandimi. Në strategjinë e biznesit, mund të nënkuptojë forcimin e partneriteteve, gatishmërisë për t’u distancuar nga një vendim i keq, apo punësimin dhe zhvillimin e talenteve më të mira. Në nivelin personal, mund të përfshijë zhvillimin e besimit, zotërimit të vetvetes dhe vetë-efikasitetit për të mbrojtur veten dhe besimet tona.

4. Përdor rendin për t’u përballur me kaosin, përdor qetësinë për t’u përballur me zhurmën

Çrregullimi dhe zhurma e mjegullojnë vetëdijen tonë mbi situatën, i ngacmojnë emocionet tona negative dhe na shtyjnë të marrim vendime të këqija thjesht për të kënaqur nevojën për të bërë diçka. Pra çdo gjë, mjafton të ketë një ndryshim. Por kjo e bën më të mundshëm konfliktin dhe kur ndodh, është më problematik për t’u menaxhuar.

Mjerisht që të dyja janë të zakonshme në jetën moderne. Ndërsa ne mund të mos kemi shumë ndikim mbi kaosin dhe çrregullimin në botën e jashtme, ne mund ta zgjidhim zhurmën nga brenda. Pasi konflikti bëhet i pashmangshëm, ne nuk duhet ta lëmë atë të na shqetësojë apo ta shohim si një mjet për të ndëshkuar një person tjetër për përfitimin tonë.

Në vend të kësaj, ne duhet të vendosim ta zgjidhim atë, të minimizojmë dëmet dhe të ruajmë qetësinë përballë sfidave të tij. Kjo kërkon jo vetëm shmangien e 5 tipareve që përmend SunTzu – zemërimin, lakminë, krenarinë, pamaturinë dhe mbrojtjen e tepruar – por edhe të mësojmë t’i përshtatim përgjigjet tona ndërsa zhvillohet konflikti.

5. Konsideratat e një njeriu inteligjent përfshijnë gjithmonë përfitimin dhe dëmin. Ndërsa ata mendojnë përfitimin, puna e tyre mund të zgjerohet. Kur mendojnë dëmin, mund të zgjidhen problemet e tyre.

On the brink of conflict, the desire for gain can drive us to act aggressively. These can be material benefits, emotional punishment of others or increasing our social power. Either way, pursuing a perceived benefit can make us forget the potential harm that aggression can bring.

In the same way, we can avoid necessary conflicts if we only think about the possible harm. Instead, Sun Tzu recommends that we consider the two separately. By recognizing the benefits and planning for them, we make them more likely. Conversely, by anticipating what could go wrong and the damages that could arise even if we succeed, we can take steps to protect against them.

Originally published on bota.al